ضوابط و شرایط:

سفارشات گل میبایست حداقل 24 ساعت قبل از زمان تحویل انجام شود.

مسوولیت اشتباه در اطلاعات فرم ها و انتخاب تاریخ به عهده خریدار می باشد.

پس از انجام سفارش قطعی به علت برنامه ریزی های آماده سازی و ارسال گل امکان کنسل کردن سفارشات وجود ندارد .